Splendid Ochre
(Trapezites symmomus symmomus)
Male Upper