Splendid Ochre
(Trapezites symmomus symmomus)
Female Upper