Bob's Butterflies
Bob's Butterflies

Life Cycle

Small-tailed Line-blue

(Prosotas felderi)

Other Known Common Names:

Felder's Line-blueSouthern Line-blue

Known Species Plants:

Acacia floribundaAcacia graniticaAcacia leiocalyxAcacia penninervisAcacia podalyriifoliaAcacia sophoraeAlbizia lebbeckAlectryon coriaceusCupaniopsis anacardioidesLitchi chinensisMacadamia integrifolia